Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto podmienky upravujú používanie internetových stránok s doménou www.fisprobiznis.sk (ďalej len „Stránky“) tretími osobami (ďalej len „Podmienky“).

Podmienky vydáva, mení a dopĺňa výlučne Prevádzkovateľ. Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré sa prihlasujú na Stránky a používajú ich (ďalej len „Používateľ“). Používaním Stránok Používateľ potvrdzuje, že sa s Podmienkami oboznámil, súhlasí s Podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Ak Používateľ s týmito Podmienkami nesúhlasí, je povinný Stránky bezodkladne opustiť.

Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a Používateľom sa riadia znením Podmienok plat- ných ku dňu vzniku takýchto vzťahov, ak nie je uvedené alebo dohodnuté inak. S výnimkou Podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na Stránkach povahu právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, pokiaľ nie je vjednotlivých prípadoch uvedené alebo dohodnuté inak.

Stránky sú určené pre Používateľov, ktorí majú sídlo alebo pobyt v Slovenskej republike, bez ohľadu na skutočnosť, že sú alebo môžu byť dostupné aj pre iné osoby. Stránky sú určené pre Používateľov výlučne na ich osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný. Akékoľvek iné použitie Strá– nok (celku, aj ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu súhlasu Prevádzkovateľa.

2. Prístup na Stránky a ich používanie je bezplatné.

  1. 2.1  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, doplniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu Stránok.
  2. 2.2  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo komukoľvek odmietnuť alebo obmedziť prístup na Stránky, a to bez udania dôvodu.
  3. 2.3  Použitie Stránok v rozpore s týmito Podmienkami je neoprávneným zásahom do práv Prevádzkovateľa a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých údaje, diela a iné nehmotné statky sú súčasťou obsahu Stránok.
  4. 2.4  Používanie Stránok alebo ich častí pre inú než osobnú potrebu, najmä ich ďalšie používanie formou šíre– nia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravy či ďalšieho rozmnožovania je zakázané.
  5. 2.5  Akékoľvek zásahy do technického charakteru alebo obsahu Stránok Používateľmi sú zakázané.
  6. 2.6  Prevádzkovateľ osobitne upozorňuje, že obsah Stránok nie je určený k používaniu a/alebo na distribúciu akoukoľvek osobu, ktorá má sídlo, pobyt alebo je rezidentom akéhokoľvek štátu alebo ktorá podlieha akejkoľvek jurisdikcii, kde by bolo toto používanie v rozpore s právnymi predpismi, prípadne by podliehalo súhlasu príslušného orgánu alebo inej oprávnenej osoby alebo kde by k tvorbe, prevádzkovaniu a/alebo distribúcii obsahu Stránok alebo akejkoľvek ich časti bolo vyžadované povolenie, registrácia alebo splne– nie akejkoľvek inej podmienky.

3. Autorské práva a ochranné známky

3.1 Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autor– ský zákon“) osobou oprávnenou vykonávať všetky majetkové práva k Stránkam, predovšetkým šíriť obsah Stránok a udeľovať súhlas na ich použitie.

3.2 Prevádzkovateľovi prináležia všetky autorské práva k obsahu Stránok , ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na Stránkach, vrátane textu, dizajnu Stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých zobrazení na Strán– kach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na Stránkach.

4. Obsah Stránok

4.1 Obsah Stránok má informatívny, avšak nezáväzný, charakter.

4.2 Obsah Stránok bol získaný zo zdrojov, ktoré Prevádzkovateľ považuje za spoľahlivé.

4.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu Stránok.

4.4 Obsah Stránok je priebežne aktualizovaný a upravovaný. Informácie, údaje, názory, stanoviská uverejnené na Stránkach musia byť posudzované vo vzťahu k okamihu ich prvotného uverejnenia na Stránkach.

5. Vylúčenie zodpovednosti a záruk

5.1 Prevádzkovateľ neposkytuje Používateľom Stránky žiadne záruky.

5.2 Každý Používateľ používa Stránky na vlastné riziko a zodpovednosť.

5.3 Stránky môžu obsahovať technické a tlačové chyby, údaje môžu byť vytvorené v chybných súboroch a formátoch, za ktoré Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

5.4 Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu Stránok.

5.5 V súvislosti s obsahom Stránok Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu záruku, najmä neposkytuje záruku vlastníckeho práva, ich uplatnenia na obchodný účel alebo vhodnosti na iný účel či nenapadnuteľnosti počítačovým vírusom alebo iným škodlivým procesom.

5.6 Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame, osobitné, súvisiace alebo následné ško– dy, straty a výdavky, vzniknuté v súvislosti s pripojením sa a používaním Stránok ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti Stránok, nemožnosti ich použitia alebo v súvislosti s akoukoľ– vek ich poruchou, chybou, vynechaním, prerušením, zdržaním v prevádzke alebo pri prenose, napadnutí počítačovým vírusom alebo iným zlyhaním.

5.7 Prevádzkovateľ nezodpovedá za zlyhanie či nemožnosť pripojenia sa k Stránkam.

5.8 Prevádzkovateľ nezodpovedá za nemožnosť využívania obsahu Stránok.

5.9 Prevádzkovateľ nezodpovedá ani neručí za záväzky tretích osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy, inzercie či inak uvedené na Stránkach. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť, obsah a formu cudzích internetových stránok, ktoré sú dostupné prostredníctvom Stránok. Prevádzkovateľ neprešetruje, neove– ruje ani nemonitoruje obsah takýchto cudzích internetových stránok. Prevádzkovateľ nie je ani sa nestane účastníkom žiadnych právnych vzťahov, ktoré Používateľ vytvorí s takýmito tretími osobami.

6. Upozornenie pre právnické osoby

6.1 Pokiaľ sa pre určitú službu ako Používateľ registruje právnická osoba, môže tak urobiť len prostredníctvom osoby, ktorá je k tomuto oprávnená v súlade s jej internými predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu alebo ujmu vzniknutú tretím osobám v súvislosti s tým, že registráciu právnickej osoby uskutoční neoprávnený subjekt.

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Samotný prístup na Stránky nevyžaduje poskytnutie osobných údajov. Pokiaľ je Používateľ prihlásený na Stránkach, dochádza k sledovaniu činnosti Používateľa na Stránkach vrátane zistenia doménového mena/ servera/IP adresy počítača Používateľa, čoho si je Používateľ vedomý a s čím súhlasí.

Tieto Podmienky sú platné od 26.8.2019

V PRÍPADE, ŽE NESÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI , PROSÍM OPUSTITE TIETO STRÁNKY A ĎALEJ ICH NE- POUŽÍVAJTE.