Ochrana Osobných Údajov - FisPro Biznis

Memorandum ochrany osobných údajov

Ochrana súkromia našich klientov pri spracúvaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere, ktozodpovetechnickej úrovni nami používaných prostriedkov.

Toto Memorandum Ochrany Osobných Údajov (ďalej len ako Memorandum), Vám poskytne informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky ohľadom spracúvania svojich osobných údajov, a taktiež ďalšie dôležité informácie, ktosúvisia s tým, ako spoločnosť Fispro Biznis spracúva osobné údaje svojich klientov a návštevníkov internetových stránok www.Fisprobiznis.sk

Odporúčame vám, aby ste si toto Memorandum prečítali. Zmeny týkajúce sa podmienok ochrany osobných údajov buzverejňované na našich webových stránkach formou aktualizácie tohto Memoranda.

Fispro Biznis

Sme konzultačná spoločnosť produktov a služieb a na slovenskom trhu, pôsobíme najmä prostredníctvom spoločnosti Fispro Biznis a.s.
Našim klientom poskytujeme konzultácie v rámci podnikateľského prostredia a sprostredkovávame široké portfólio produktov a služieb od našich partnerských spoloťností.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzicch osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, GDPR), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneneskorších predpisov (ďalej len ako Zákon o ochrane osobnýchúdajov).

1

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje klientov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, je Fispro Biznis Biznis, pod ktorou rozumiem:

So sídlom , IČO: 50766643

Prevádzkovateľ Fispro Biznis a.s. je za prevádzkovateľa ustanovený príslušným zákonom, ak účel prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov vyplývajú z pvnych predpisov.

Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame?

Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktomno určiť priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, sa považuje za dotknutú osobu podľa Zákona o ochrane osobných údajov.

Spracúvame len tie osobné údaje, ktosú nevyhnutna dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané dy na vopred vymedzea legitímny účel, pričom bez ich spracúvania by tento účel nebolo možné dosiahnuť.

V prípade spracúvania osobných údajov na pvnom základe stanovenom právnymi predpismi, ako napríklad v prípade spracúvania na účely sprostredkovania finančných služieb a s tým súvisiacich služieb, identifikácie klientov a potenciálnychklientov a identifikácie zmluvných partnerov, je poskytnutie príslušných údajov z Vašej strany zákonnou požiadavkou a bez ich poskytnutia nie je možné obchod uskutočniť. sledkom neposkytnutia príslušných údajov je teda neuskutočnenie obchodu.

page2image2409114256

FISPRO BIZNIS a.s

page2image2409117184

Obchodná ulica 8555/3A 010 08 Žilina

2

Fispro Biznis je oprávnebez súhlasu klienta spracúvať osobné údaje, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje ako klient, ktorého údaje sú spracúvaako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch sklientom, alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktosa uskutočňuje na žiadosť klienta. V takom prípade je opvneosoba zo skupiny Fispro Biznis Biznis opvnezískavať osobné údaje priamo od klienta aj bez jeho súhlasu.

Bez súhlasu klienta je tiež možné spracúvať osobné údaje, ktosú nevyhnutné na ochranu zákonných práv a pvom chránených záujmov Fispro Biznis alebo tretej strany, okrem prípadov, ak pri takomto spracúvaní prevažujú práva a slobody klienta, ktopodliehajú ochrane podľa Zákona o ochrane osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby takisto vyplýva aj zo zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Fispro Biznis ďalej spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon a to len v rozsahu a spôsobom, ktoustanovuje osobitný zákon. Spracúvané osobné údaje možno z informačného systému poskytť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktomožno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak zákon o ochrane osobných údajov neustanovuje inak.

Pokiaľ osobné údaje klienta nie sú spracúvané vyššie uvedenými spôsobmi, osobné údaje spracúvame na základe dobrovoľne udeleného súhlasu klienta ako dotknutej osoby na účely špecifikované v súhlase.

Dotknuté osoby súhlasia s tým, aby Fispro Biznis, pri spracúvaní osobných údajov poverila takýmto spracúvaním sprostredkovateľa, ktospracúva osobné údaje v mene spoločnosti. Po skončení účelu spracúvania osobných údajov spoločnosť tieto zákonne získané osobné údaje dotknutých osôb zlikviduje v lehote stanovenej platnými právnymi predpismi a v súlade s interným predpisom spoločnosti.

3

Aké údaje spracúvame?

Vo Fispro Biznis spracúvame len také osobné údaje,ktoré potrebujeme na to, aby sme vám poskytovali profesionálne služby, pričom rozsah chto osobných údajov je určevšeobecne záväznými právnymi predpismi.

V rámci našich činností spracovávame osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

a) bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho opvneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo

b) na základe vášho súhlasu.

V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, zoznam, resp. rozsah údajov je presne uvedepriamo v súhlase, a to v miere potrebnej na splnenie účelu, na ktosú osobné údaje spracúvané.

Medzi spracúvané údaje patria predovšetkým nasledujúce kategórie osobných údajov:

 •   identifikačné údaje ako napríklad meno, priezvisko, tum narodenia, rodné číslo, údaje z dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, fotografia z dokladu totožnosti, číslo klienta, číslo produktu,
 •   kontaktné údaje ako napríklad adresa trvalého/prechodného pobytu, emailová adresa, telefónne číslo,
 •   údaje o používaných produktoch a službách ako napríklad údaje o využívaných produktoch a službách, údaje súvisiace s vybavovaním Vašich požiadaviek,
 •   sociodemografické údaje ako napríklad vek, pohlavie, rodinný stav, vzdelanie, počet osôb v domácnosti, informácie o príjme, druh pracovného pomeru, informácie týkajúce sa politicky exponovanej osoby,
 •   ekonomické údaje ako napríklad údaje o vlastníctve hnuteľných a nehnuteľných vecí, údaje o celkových príjmoch či pravidelných nákladoch domácnosti, údaje o type bývania,
 •   údaje potrebné na monitorovanie bezpečného využívania produktov a služieb ako napríklad IP adresa používaného zariadenia, údaje o používanom zariadení a o používanom prehliadači,
 •   audiozáznamy ako napríklad nahrávky hovorov uskutočnených prostredníctvom kontaktného centra,
 •   kópie vyhotovených dokladov vtane dokladov totožnosti,
 •   údaje súvisiace so zdravotným stavom pre prípad sprostredkovania životnéhopoistenia, údaje súvisiace s používaním našich webových stránok a aplikácií

4

(napríklad cookies),

 •   údaje súvisiace so sledovaním našich marketingových kanálov ako napríklad časy otvárania zaslaných správ, na akom zariadení informácie čítate, aké technické parametre a operačný systém má dazariadenie,
 •   údaje súvisiace s plnením Vašich zmluvných povinností a záväzkov,
 •   údaje vyplývajúce z aktivity na sociálnych sieťach,
 •   odvodené údaje vyplývajúce z Vašich nastavení, údajov o produktoch aslužbách, údajoch o používaní našich webových stránok

  Individuálny výpočet kategórií osobných údajov pre jednotlivého klienta je vždy len podmnožinou uvedeného zoznamu.

  Prečo spracúvame Vaše údaje a na aký účel?

  Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu na príslušný účel. Väčšina našich spracovateľských operácií je odôvodnená tým, že vaše osobné údaje potrebujeme na sprostredkovanie vami požadovaného produktu alebo služby. Osobné údaje za účelom uzavretia a plnenia nášho zmluvného vzťahu teda získavame od vás. Je preto dôležité, aby ste nám poskytli úplné, správne, aktuálne a pravdivé osobné údaje.

  Vaše osobné údaje spracúvame vo Fispro Biznis na rôzne účely, a to predovšetkým na účely, ktospadajú do nasledovných kategórií:

 •   identifikácia a overenie identifikácie klientov a ich zástupcov,
 •   uzatváranie a plnenie zmluvných vzťahov vrátane predzmluvných vzťahov,
 •   vzťahový manažment spvu zmluvných vzťahov vtane vykonávania zmien a ich ukončenia, prijímanie a vybavovanie podnetov a sťažností Klientov
 •   zdokumentovanie a zabezpečenie činností členov skupiny Fispro Biznis vzhľadom na plnenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených zmluvných vzťahov v súlade s ustanoveniami Zákona o finančnom sprostredkovaní a ďalších osobitných zákonov, ktoupravujú činnosť jednotlivých členov skupiny Fispro Biznis, plnenie povinností vyplývajúcich členom skupiny Fispro Biznis zo zákona č. 297/2008
 •   Z. z. o ochrane pred legalizáciou pjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ďalšie účely uvedev zmluvnej dokumentácii medzi klientom a členomFisproBiznisalebovdokumentochupravujúcichpredzmluvnévzťahy, ďalšie činnosti súvisiace s plnením si úloh a povinností Fispro Biznis podľa platných pvnych predpisov, činnosti súvisiace s splnením si archivačných povinností, marketing pri poskytovaní produktov a služieb,

5

spotrebiteľské súťaže (vyhodnotenie a určenie výhercov a súťažiacich v spotrebiteľských súťažiach).

Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na splnenie si zákonných povinností Fispro Biznis.

Skupina Fispro Biznis ďalej spracúva aj osobné údaje svojich klientov, zákazníkov a obchodných partnerov za účelom zabezpečovania svojej podnikateľskej činnosti s prihliadnutím na záujmy svojich klientov, zákazníkov a obchodných partnerov.

Ak navštívite našu webovú stránku alebo naše sociálne siete:

Ak navštívite náš web, spracovávame údaje o vašom chovaní na webe na základe nášho opvneného záujmu, teda bez vášho súhlasu, za účelom:

Získania informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť web v budúcnosti vylepšiť; našim oprávneným záujmom tu je zlepšovanie našich služieb pre Vás;

Získavanie informácií o návštevách na našom webe, ktoré nám umožňujú zobrazovať vám v kampaniach produkty a služby, o ktorých na základe týchto informácií predpokladáme, že Vás zaujímajú; naším oprávneným záujmom je zlepšovanie našich služieb pre Vás;

Vytvárania štatistík a prehľadov, najmä sledovanie návštevnosti nášho webu, jeho jednotlivých stránok a meranie účinnosti reklamy; našim opvneným záujmom je tu meranie efektivity nášho webu a výdavkov na reklamu; na tento účel môžeme z vášho správania na webe získavať ďalšie odvodené údaje a k tomuto účelu ich použiť;

Testovania nových funkcií a aplikácií pred nasadením, najmä aby sme predišli problémom s funkčnosťou týchto noviniek v skutočnej prevádzke,

6

ktoby mohli zhoršiť Váš zážitok z využívania našich služieb; naším

opvneným záujmom je bezproblémová funkčnosť našich služieb pre Vás; Predchádzania útokov na náš web a ohrozenia jeho funkčnosti a bezpečnosti vašich dát; našim opvneným záujmom je bezproblémová

funkčnosť našich služieb pre Vás a bezpečnosť Vašich dát

Spracovanie na základe plnenia zmluvy

Pokiaľ sa na našom webe registrujete do Biznis Klubu, spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o Vašich prezeraných produktoch a službách, o Vašich objednávkach (ak u nás uzatvoríte zmluvy), na základe plnenia zmluvy s Vami(bez nutnosti samostatného súhlasu), aby sme mohli viesť Váš užívateľský účet. Zmluva, o ktosa naše spracovanie opiera vzniká zadaním Vašich údajov, súhlasom so zmluvou a vytvorením klientského účtu.

Pokiaľ našim prostredníctvom uzatvárate zmluvu

Aby sme pre Vás mohli zabezpečiť služby finančného sprostredkovania, v súlade so Zákonom o finančnom sprostredkovaní a zmluvami s jednotlivými finančnými inštitúciami spracovávame Vaše osobné údaje. Robíme tak na základe plnenia právnych povinností ako aj zmluvných záväzkov voči finančným inštitúciám ako sú banky a poisťovne, ktorých produkty sprostredkovávame.

V rámci finančného sprostredkovania sme povinní zabezpečiť následstarostlivosť o Vás ako klienta aj v následnom období po uzatvorení zmluvy. Môžeme Vás preto kontaktovať s ponukami produktov a služieb, o ktorých využívanie by ste mohli mať záujem.

Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov

Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom kontaktného centra, emailu, chatovacích nástrojov a sociálnych sietí, budeme spracovávať Vaše identifikačné a kontaktné údaje a záznamy komunikácie vtane nahrávok hovorov na základe nášho opvneho záujmu za účelom:

Vybavenia vašich požiadaviek; pokiaľ ste našim prostredníctvom uzatvorilizmluvu a Vaša požiadavka sa vzťahuje k objednávke, môžeme toto spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s Vami;

Evidencie vašich požiadaviek, aby sme mohli kontrolovať, že ju plníme riadne a včas; Preukázania, že sme Vašu požiadavku prijali a vybavili, napríklad ak u nás

využijete službu finančného sprostredkovania touto cestou.

7

Marketing

Marketingové aktivity považujeme za vhodný nástroj, ako Vás upozorniť na nové produkty, služby či výhody, ktosme pre vás pripravili.

Aby sme Vám mohli pripraviť čo najvhodnejšiu ponuku, potrebujeme spracúvať Vaše údaje. Na základe cielene pripravených ponúk sa k Vám dostanú len tie marketingové informácie, ktopre Vás môžu byť zaujímavé a prínosné. Nechceme Vás totiž obťažovať zbytočnou reklamou a ponukami, ktonie sú pre Vás relevantné. Veríme, že poznaním Vašich marketingových preferencií Vám poskytneme lepšie služby a výhodné produkty.

Fispro Biznis má oprávnezáujem na tom, aby vykonávala starostlivosť o svojich Klientov a rozvíjala obchodné vzťahy s nimi, a teda aby ich informovala o dostupných produktoch a službách a prípadne o ponukách výhod.

V tejto súvislosti Vás môže Fispro Biznis osloviť aj bez Vášho predchádzajúceho súhlasu, pričom o takomto spracúvaní Vašich osobných údajov vás informuje a poučí o Vašich právach, najmä o pve namietať spracúvanie vašich osobných údajov. To, samozrejme, neplatí v prípade, ak ste s takýmto oslovovaním prejavili nesúhlas alebo ak budete voči nemu namietať.

Fispro Biznis môže s vami pre vyššie uvedeúčel komunikovať prostredníctvom automatického volacieho telefónneho systému, telefónu, emailu, chatu, messengera, písomne, prostredníctvom SMS alebo prostredníctvom iných prostriedkov diaľkovej komunikácie. V prípade, ak nemáte záujem, aby sme Vás informovali o svojej aktuálnej ponuke prostredníctvom marketingu, môžete nás kontaktovať ohľadom zmeny svojich marketingových preferencií.

S cieľom prispôsobiť ponuku produktov a služieb vyhodnocujeme informácie, ktoo vás spracúvame, tak, aby sme vám mohli poskytnúť cieleponuku a obmedziť tak zasielanie neadresných marketingových pok.

Linka podpory

Prostredníctvom našej linky podpory máte možnosť vyriešiť veľa záležitosť ako aj skrátiť následné návštevy pobočiek a stretnutia s našimi konzultantmi či partnermi. Potrebujeme mať možnosť zaznamenať priebeh nášho vzájomného rozhovoru. Telefonické hovory sú automaticky nahrávané a uchovávané z dôvodu zabezpečenia kvality služieb. Zaujíma nás, ako naši operátori s Vami komunikujú, či hovor prebieha správne a či v ňom odzneli všetky potrebné informácie. Tieto záznamy však môžu byť použité aj ako dôkaz v prípade uzatvorenia zmluvy,

88

reklamácie alebo sporu.
Bez
monitorovania hovorov na našej linke podpory by sme nemohli udržať

kvalitu našich služieb. Preto na začiatku každého monitorovaného hovoru Vás na túto skutočnosť upozorňujeme. Pokiaľ s nahrávaním nesúhlasíte, mali by ste po zaznení upozornenia ukončiť telefonické spojenie a obrátiť sa na nás iným vhodnýmspôsobom.

Webové stránky

Pri používaní našich webových stránok, najmä Fispro Biznis môže byť prístup do niektorých častí vyhradený pre užívateľov, ktomajú s nami uzatvorezmluvu, napríklad zmluvu o členstve v Biznis klube. Pre získanie prístupu k týmto častiam a ich správnej funkčnosti je potrebudelenie súhlasu s uzatvorením zmluvy o členstve v Biznis klube.

Pokiaľ nám udelíte svoj súhlas

Súhlas od Vás môžeme získať v rôznych situáciách napríklad pri prezeraní nášho webu, pri registrácii alebo prihlásení, prihlásením sa k zasielaniu marketingových informácií, zadaním emailového kontaktu do formulára na stránke,prostredníctvom vyplnenia formuláru alebo tiež prostredníctvom kontaktného centra. Súhlasy tiež získavame pre rôzne účely. Podľa toho, kedy od Vás súhlas získame a najmä podľa účelu, ku ktorému je udelený sa líši rozsah spracovania, ktona jeho základe môžeme realizovať.

V prípade, že ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané (i) osobami, ktomajú priamu alebo nepriamu majetkovú účasť v skupine Fispro Biznis, (ii) osobami, na ktorých má priamu alebo nepriamu majetkovú účasť skupina Fispro Biznis, (iii) osobami, na ktorých má priamu alebo nepriamu majetkovú účasť osoba majúca majetkovú účasť v skupine Fispro Biznis, (iv) osobami majúcimi priamu alebo nepriamu majetkovú účasť na osobe majúcej majetkovú účasť v skupine Fispro Biznis, (v) inými osobami, ktona základe uzatvorenej zmluvy vykonávajú pre Fispro Biznis zverené činnosti.

Všetky súhlasy, ktozískavame sú dobrovoľné a nie ste povinní ich poskytnúť. Svoje súhlasy môžete obmedziť alebo odvolať. Viac informácií o tom nájdete v časti Ako uplatniť jednotlivé práva?

Ochrana Vašich osobných údajov

V skupine Fispro Biznis platia striktné pravidlá, ktoupravujú podmienky, za ktorých majú naši zamestnanci, resp. ioprávneosoby prístup k Vašim osobným údajom, ako aj to, ktoosobné údaje môžu spracúvať. Osobné údaje dotknuch

page9image2820629872

99

osôb nie sú sprístupňované mimo skupinu Fispro Biznis, s nimkou prípadov, kedy sme oprávnení tak postupovať na základe udeleného súhlasu alebo príslušného pvneho predpisu.

Osobné údaje spracúvame s použitím manuálnych, ako aj automatizovaných prostriedkov spracúvania v rámci svojich informačných systémov, ktosú zabezpečea chránev súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní Vašich OU sme povinní dodržiavať určité povinnosti. Medzi najdôležitejšie povinnosti, ktododržiavame, patria:

 •   Spracúvame a zhromažďujeme Vaše osobné údaje len na jednoznačné a zákonné účely, a to len po dobu dosiahnutia účelu, na ktosme tieto osobné údaje získali.
 •   Vedome a neoprávnene nezasahujeme do Vašich práv na ochranu osobnosti a na ochranu súkromia.
 •   Chránime Vaše osobné údaje pred stratou, zničením a zneužitím.
  Všetci naši zamestnanci resp. iné opvneosoby viazané mlčanlivosťou,

• •

• •

osobné údaje klientov nesmú poskytovať tretím stranám bez Vášho súhlasu. Vaše osobné údaje skupina Fispro Biznis nezverejňuje.

Kto Vaše osobné údaje spracováva a komu ich sprístupňujeme?

Všetky uvedeosobné údaje spracovávame my ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme vyššie vymedzené účely, pre ktoVaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za riadne prevedenie.

Pre spracovanie osobných údajov využíva skupina Fispro Biznis služby ďalších spracovateľov označovaných ako sprostredkovatelia, ktoosobné údaje spracovávajú iba podľa našich pokynov a pre účely popísane v tomto Memorande.

Takýmito sprostredkovateľmi sú napríklad:
spoločnosti, ktozabezpečujú alebo vykonávajú finančné a s nimi súvisiace služby,

subjekty vykonávajúce finančné sprostredkovanie v rámci siete skupiny Fispro Biznis, poskytovatelia SMS komunikačných, telekomunikačných a chatovacích nástrojov,

poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií a podpory, poskytovatelia služieb pre zabezpečenie spvy zmlúv a činností v rámci skupiny,

10 10

spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity a prevádzkovatelia marketingových nástrojov

spoločnosti zabezpečujúce dátovoanalytické aktivity pre štatistické a reportovacie účely v rámci spoločnosti.

Na poverenie spracúvaním Vašich údajov prostredníctvom sprostredkovateľa sa nevyžaduje Váš súhlas, prípadne iný pvny základ, ako je to v prípade poskytovania údajov iným prevádzkovateľom. Sprostredkovateľ v takomto prípade spracúva Vaše osobné údaje v mene skupiny Fispro Biznis ako prevádzkovateľa.

Fispro Biznis pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, pričom tieto subjekty pri výkone svojej zmluvnej činnosti pre spoločnosť spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb.

Fispro Biznis čestne vyhlasuje, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle GDPR.

Spoločnosť zároveň pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupovala tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a pvom chránených záujmov dotknuch osôb.

Fispro Biznis ako prevádzkovateľ uzatvorila so sprostredkovateľmi písomné zmluvy o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľmi, ktorých poverila spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb len v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom cloudových riešení

Fispro Biznis využíva pri svojej činnosti aj cloudové riešenia pre interkomunikáciu či komunikáciu s klientmi a partnermi. Tieto riešenia využívame predovšetkým na zvýšenie produktivity a mobility zamestnancov, internú spoluprácu na dokumentoch a informačných aktívach jednotlivých členov skupiny. Používame webové portály na spoluprácu medzi našimi zamestnancami a partnermi, na zdieľanie a vytváranie informácií. Za účelom ochrany údajov zdieľaných v rámci uvedených cloudových riešení používame moderné technické a softvérové nástroje na šifrovanie dát tak, aby bola zachovaná ochrana a integrita zdieľaných dát.

11 11

Cezhraničný prenos osobných údajov:

Vaše osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu do krajín, ktozaručujú primeraochranu osobných údajov.

Osobné údaje klientov neprenášame do tretích krajín, ktonezaručujú primeraochranu osobných údajov, ak tak nie je pri konkrétnom druhu obchodu dohodnuté alebo ak to nevyplýva z povahy obchodu. V prípade, že v budúcnosti budeme uskutočňovať prenos osobných údajov do tretích krajín, ktonezaručujú primeranú úroveň ochrany, zaväzujeme sa postupovať v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov a/alebo Zákonom o platobných službách a/alebo Zákonom o bankách, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zakých zdrojov osobnéúdaje získavame?

Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktonám poskytnete priamo Vy v rámci využívania našich služieb, vytvárania a používania účtov alebo pri komunikácii s nami napríklad na linke podpory. Osobné údaje priamo od vászískavame tiež monitorovaním Vášho chovania na našom webe, pri prezeraní zaslaných správ a nahrávaním hovorov na linke podpory.

Vaše osobné údaje získavame aj z verejne dostupných zdrojov, ktoboli zverejnené v súlade so zákonom.

Osobné údaje získavame tiež na základe zmluvných vzťahov s poskytovateľmi služieb umožňujúcich prejaviť záujem o sprostredkovanie služieb, ktorí získavajú súhlas na spracovanie údajov zákonným spôsobom. Takto získané osobné údajevyužívame v rámci predzmluvného vzťahu a nášho oprávneného záujmu vybaviť požiadavku klienta.

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanoveplatnými právnymi predpismi, resp. ak ide o osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu, po dobu, na ktoste nám udelili svoj súhlas. Doby uchovávania sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktoosobné údaje spracúvame.

12 12

Napríklad v prípade spracúvania vašich osobných údajov za účelom marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov Fispro Biznis klubu alebo za účelom vyhodnotenia a určenia hercov a súťažiacich v spotrebiteľských súťažiach, Vaše osobné údaje budú členovia klubu Fispro Biznis spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a najviac 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s Fispro Biznis, Vaše osobné údaje budú členovia skupiny Fispro Biznis spracúvať najviac po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu.

Doba archivácie zvukových záznamov vyhotovených počas telefonickej komunikácie prostredníctvom našej linky podpory je stanovenasledovne:

v prípade záznamov, predmetom ktorých je reklamácia 3 roky, vprípadezáznamov,predmetom ktorýchjeuzatvoreniezmluvnéhovzťahu,jeho

zmena alebo zánik 3 roky
v
prípade ostatných záznamov – 30 dní.

O stave spracúvania svojich osobných údajov sa môžete kedykoľvek informovať zaslaním žiadosti o informovanie, akým spôsobom Vaše osobné údaje spracúvame, a to ssobom popísaným v tomto Memorande.

Aké máte práva spojené so spracúvaním osobných údajov?

Vaše pva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravev článkoch 15 22 GDPR.

Ako dotknutá osoba máte pvo na základe písomnej žiadosti od skupiny Fispro Biznis vyžadovať:

a) prístup k osobným údajom, ktosú o nej spracúvané,
b) požadovať opravu nespvnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov;
c) požadovať vymazanie osobných údajov v dôvodov podľa GDPR, d)
požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov,
f) požadovať prenos osobných údajov,
g) odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ak sú spracúvané na základe

súhlasu,
h) pvo namietať proti automatizovanéhu profilovaniu.

Vyššie uvedepráva dotknutej osoby mno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z GDPR alebo z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušepráva a slobody iných osôb.

13 13

Svoje pva si môžete uplatniť vo vzťahu k členom skupiny Fispro Biznis:
písomne, z obsahu žiadosti musí vyplývať, že si uplatňujete svoje právo. Žiadosť podanú elektronickou poštou musíte doručiť písomne najneskôr do troch (3) dodo dňa jej odoslania, zo žiadosti musí byť zrejmé, čo ako dotknutá

osoba žiadate;
osobne ústnou formou pred naším zamestnancom, formou zápisu, z ktorého

musí byť zrejmé, kto pvo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto zápis

vyhotovil, kópiu zápisu je náš zamestnanec povinodovzdať dotknutej osobe; u sprostredkovateľa vyššie uvedenými spôsobmi. Sprostredkovateľ je povinný

nám túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať bez zbytočného odkladu.

O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Vás budeme informovať spravidla v lehote tridsať (30) dní odo dňa prijatia písomnej žiadosti, v osobitných prípadoch v lehote šesťdesiat (60) dní odo dňa prijatia žiadosti, pričom v takom prípade Vásbudeme o uplatnení tejto dlhšej lehoty písomne informovať.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktomala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Všetky súhlasy, ktoste nám udelili na spracúvanie svojich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na pobočkách skupiny Fispro Biznis.

S Vašimi otázkami sa môžete obrátiť na nás emailom na gdpr@fisprobiznis.sk.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte pvo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

page14image2821962192

14 14