jan hornik 64

Finančná analýza preverí zdravie vašej firmy

Vedeli ste, že len 50% firiem na Slovensku prežije prvých 5 rokov? Ako zabrániť tomu, aby ste sa aj vy neocitli medzi nimi?  

Základným stavebným prvkom v prípade podnikania je finančná gramotnosť a profesionalita. S financiami úzko súvisí finančná anylýza. Tá by mala byť východiskovým bodom pre riadenie financií vo firme. 

Hlavným cieľom finančnej analýzy je kompletne preveriť zdravie spoločnosti. Výstupy z nej vám ukážu silné a slabé stránky vašej spoločnosti. Sú skvelým ukazovateľom, ako môžete napredovať a kde sa viete zlepšiť. Preskúmanie výkonnosti podniku pomáha riadiacim pracovníkom v rozhodovaní a strategickom plánovaní. 

Základom je finančné plánovanie

A finančná analýza je súčasťou finančného plánovania podniku. Laicky povedané, vo svojom podniku nesmiete míňať financie bez dôkladného premyslenia a plánovania rozpočtu. Je úplne jedno či ste jednoosobová s.r.o., malá rodinná firma alebo veľká spoločnosť. 

Každá položka, každé finančné rozhodnutie, musí byť naplánované. Finančné analýzy je potrebné spracovávať v časových intervaloch, a to mesačne, štvrťročne aj ročne. Na jej základe viete veľmi rýchlo zapracovať zmeny v prípade úzkych miest firmy. Alebo viete plusové financie zhodnotiť tak, aby vytvárali vyšší zisk. Jednoducho povedané, viete ich preinvestovať. Takéto strategické finančné plánovanie je dôležitou súčasťou rastu a napredovania. 

Ciele finančnej analýzy

Základným cieľom každej finančnej analýzy je poskytnúť čo najvernejší obraz o financiách v podniku. Nastavujú podnikateľovi nepokrivené zrkadlo. Ale, netreba sa jej báť. Ako podnikateľ musíte vedieť o efektívnosti hospodárenia, firmy a jej postavení na trhu. Rovnako aj o prípadnom napredovaní a raste. 

Finančná analýza má dve základné úlohy:

  • Zhodnotenie aktuálnej finančnej situácie podniku.
  • Poskytnúť základné informácie pre investorov a akcionárov. 

Zdroje pre finančnú analýzu

Pri vytváraní finančnej analýzy je dôležité účtovníctvo. Respektíve výstupy z účtovníctva – účtovná závierka. 

V prípade podvojného účtovníctva si pre finančnú analýzu pripravte: 

  • súvahu,
  • výkaz ziskov a strát,
  • cash flow,
  • prílohu k účtovnej závierke.

Všetky tieto doklady by mal mať k dispozícii váš účtovník. Netreba sa ich obávať. Sú súčasťou každého účtovníctva.

Okrem účtovníctva sa využívajú externé zdroje, ako napríklad analýza trhu, Obchodný register, Register účtovných závierok, informácie zo Štatistického úradu a burzové správy. 

Cieľ pre podnik

Čo mi ukáže finančná analýza? Veľmi jednoducho povedané, ukazovatele, ktoré by mali byť hlavným informačným zdrojom pri finančnom rozhodovaní. Vie vám presne ukázať, či je finančné zdravie firmy v poriadku. V prípade, ak ste v pluse, vie vám pomôcť pri zhodnotení týchto peňazí. Naopak, ak začínate cítiť finančné ťažkosti, vie vám povedať ako ich zvládnuť alebo preklenúť horšie obdobie vo firme.

Rentabilita – ziskovosť

Alebo výnosnosť vložených prostriedkov do podnikania. Hodnotí celkovú efektivitu podniku. Podklady sa získavajú zo súvahy a výkazu ziskov a strát. Čím je tento ukazovateľ vyšší, tým lepšie pre vás. 

Aktivita – využitie majetku

Tento ukazovateľ hodnotí, ako ste schopní využiť svoj majetok. Výsledkom ukazovateľa aktivity je buď obratovosť (počet obrátok za určité časové obdobie), alebo doba obrátky (počíta sa napríklad v dňoch). Váš cieľ je skracovať dobu obrátok a zvyšovať zisk. 

Likvidita – uhrádzanie záväzkov

Alebo, ako rýchlo a s akými nákladmi viete premeniť majetok na peniaze. Je to vaša schopnosť včas uhrádzať záväzky. Ak je vaša likvidita nedostatočná, môže to znamenať platobnú neschopnosť a cestu k bankrotu. 

Zadlženosť

Zadlženosť vám ukáže mieru závislosti vášho podniku na cudzích zdrojoch. Ak je príliš vysoká, môže ukazovať reálne finančné problémy vo firme.

 Je to také jednoduché?

Ani nie. Vypracovať a správne interpretovať finančnú analýzu podniku je zložitý proces. Nie je tak jednoduchý, ako je zapísaný v tomto článku. Obsahuje množstvo informácií, zložitých pojmov a výpočtov. Pre vás ako podnikateľa je dôležitá práve tá interpretácia a následná implementácia do procesov a riadenia podniku. 

Ak dokážete správne pomenovať a nájsť svoje slabiny, dokážete ich odstrániť. Ak dokážete nájsť svoje silné miesta, posuniete sa vpred. Je len na vás, či chcete byť vždy o krok vpred pred konkurenciou.